Cầu trục, cổng trục, thiết bị nâng hạ, CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ DINHNGUYEN